utorak, 19. siječnja 2016.

Osman ibn Affan radijallahu anhu

Osman ibn Affan radijallahu anhu


OSMAN IBN AFFAN radijallahu anhu

ČOVJEK KOJEG SE STIDE MELECI
Puno ime mu je Osman bin Affan bin el-As bin Umejje bin Abduššems bin Abdumenaf bin Kusajj. Bio je rođak Poslanika, sallallahu alejhi we selem, sa dvije strane. Njegova nana s majčine strane bila je kćerka Abdul-Mutalibova, tj. Poslanikova, sallallahu alejhi we selem, tetka. S druge strane povezan je s Poslanikom, sallallahu alejhi we selem, preko pretka Abdul Menafa.Osman, radijallahu anhu, je rođen u bogatoj trgovačkoj porodici. Bio je poznat po nježnosti i blagosti. Nadaleko je bio poznat njegov stid i veličina njegovog ahlaka. Bio je učen čak i prije prihvatanja Islama. Nikada se nije zanimao za razvratna djela njegovog naroda. Ono što je također izrazito karakteristično za njegovu ličnost je to da je imao prirodni prezir prema svađama, upotrebi sile ili bilo čega sličnog.

Bio je lijepog izgleda, srednje visine, okrugla lica, nježne kože, tamnoput, pravog nosa, krupnih očiju.

Primio je Islam sebebom Ebu Bekra, radijallahu anhu, koji mu je rekao: "Teško tebi, Osmane! Kako ti, kao razborit čovjek, ne možeš razlučiti istinu od neistine? Kakvi su ovo kipovi koje obožava naš narod? Zar nisu od kamena, gluhi, slijepi, niti koriste, niti štete?"

Osman, radijallahu anhu, reče: "Allaha mi, takvi su kakve si ih opisao." Nakon toga su otišli do Poslanika, sallallahu alejhi we selem, gdje je Osman, radijallahu anhu, priznao svoj Islam, izgovarajući šehadet.

Njegova blizina s Poslanikom, sallallahu alejhi we selem, se ogleda i u tome što je ubrzo postao zet Poslanika, sallallahu alejhi we selem, oženivši njegovu kćerku Rukajju.

S njom je i učinio hidžru u Abesiniju, nakon što su se pritisci Kurejša povećali, a zatim su se nakon nekog vremena ponovo vratili u Mekku. Njihov brak je bio čuven po slozi, ljubavi i zajedništvu. Njihova porodica je prva učinila hidžru u Medinu.

Počinje razvijanje Medine. Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je učinio hidžru s Ebu Bekrom, radijallahu anhu, pretvarajući time Medinu u centar Allahove objave, islamske misli i naglog jačanja Islama.

Ubrzo zatim došlo je do prve veće bitke u historiji Islama, Bitke na Bedru. Osman, radijallahu anhu, zbog bolesti svoje voljene supruge, nije učestovao u ovoj velikoj pobjedi muslimana. Na isti dan je na Ahiret preselila Rukajja radijallahu anhu.


Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je za Osmana, radijallahu anhu, odvojio dio plijena, kao da je i on učestvovao u ovoj bici.

Želeći da sačuva svoje tazbinstvo s plemenitim Poslanikom, Osman je zaprosio i njegovu drugu kćerku Ummu Kulsum. Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je prihvatio ovaj brak i vjenčao ga s njom.

Zbog ovoga je Osman, radijallahu anhu, prozvan ZUN-NUREJN (Vlasnik dva svjetla), tj. Vlasnik dvije časti, time što je dva puta postao zet Poslanika, sallallahu alejhi we selem, a u ovome nam je dokaz velike Poslanikove ljubavi naspram ovog časnog čovjeka.


Prenosi se od Nizala bin Sebre el-Hilalija da je rekao: "Rekli smo Aliji radijallahu anhu.: "Vođo pravovjernih, pričaj nam o Osmanu bin Affanu!"


On je rekao: "Prozvan je Zun-nurejn, na najvećim je stepenima, srodio se s Poslanikom, sallallahu alejhi we selem, preko njegovih kćeri, i osigurana mu je kuća u Džennetu."


Osman, radijallahu anhu, je bio Poslanikov, sallahu alejhi we selem, izaslanik u Mekku, za vrijeme događaja poznatog kao Ugovor na Hudejbijji. Kurejšije su uhapsile Osmana, radijallahu anhu, a do muslimana je došla vijest da je Osman, radijallahu anhu, ubijen.

To je bio sebeb čuvene muslimanske prisege na smrt, a radi bitke protiv Kurejša. Ovaj slučaj spominje i Allah, dž.š., u Kur'anu: "Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli.

On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih. I nagradiće ih skorom pobjedom." (Prijevod značenja - Feth, 18.)

A Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je u toku zakletve pružio svoju ruku i rekao: "Ovo je Osmanova ruka", a u drugoj predaji :"Ovo je za Osmana" (Fethul Bari: 7/54/3698, Tirmizi, i kaže hasen-sahih).IZBOR ZA HALIFU

Nakon što je pokopan halifa Omer bin Hattab, radijallahu anhu, prvog dana 24. godine po Hidžri, po halifinom naređenju pristupilo se vijećanju šure koju su sačinjavala šesterica istaknutih ashaba, među kojima je jedan trebao biti izabran za halifu.

To su bili: Osman bin Affan, Alija bin Ebi Talib, Talha bin Ubejdullah, Zubejr bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vekkas i Abdurrahman bin Avf.

Ovu naredbu halifa Omer je dao nakon što je uvidio da je islamska država dovoljno stabilna te da odluka o upravi treba da bude donesena između ovih najistaknutijih ashaba.

Nakon dugog vijećanja, Abdurrahmanu bin Avfu, r.a. bi povjereno da on donese krajnju odluku, tj. da izabere jednog od dvojice: Osmana bin Affana i Alije bin Ebi Taliba. Oba ova ashaba su bili pisari Allahove Objave.

Kada se klanjala dženaza Omeru, radijallahu anhu, Abdurrahman je ih izjednačio tako što ni jednom nije dopustio da bude imam, znajući da bi to moglo izazvati nedoumice, te je odredio da dženazu klanja Suhejb bin Sinnan er-Rumi, kojeg je Omer bio odredio da klanja ljudima kao imam, nakon što je smrtno ranjen halifa Omer.


U kabur su ga spustili članovi šure sem Talhe, sa njegovim sinom Abdullahom, tako da su i ovdje bili izjednačeni Osman i Alija, radijallahu anhu, Odluka je bila teška.

Abdurrahman, radijallahu anhu, je tri dana klanjao nafile, a zatim bi izlazio i tražio mišljenje muslimana po ovom pitanju. Spominje se da je pitao sve, čak i putnike namjernike, nije izostavio ni to da pita djecu u mektebima, te da ova tri dana skoro nije zaspao. Odluka velike većine muslimana je bila: NOVI HALIFA MUSLIMANA JE OSMAN BIN AFFAN, radijallahu anhu.


Kada je odluka donesena, muslimani su se iskupljali u mesdžidu da bi dali prisegu halifi. Nakon ovoga Osman, radijallahu anhu, im se obrati prigodnom hutbom u kojoj je rekao:

"Vi ste u kući prolaznosti. Nadmećite se u dobru koliko možete do kraja vašeg života. Ne znate hoćete li osvanuti ili omrknuti.

Zar nije dunjaluk prepun obmana, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u vjeri u Allaha šejtan ne pokoleba. Uzmite pouku od prošlih naroda i trudite se da budete bolji. Ne budite nemarni.

Gdje su oni što su radili za dunjaluk, i što su ostavili tragove i ostatke svojih civilizacija iza sebe? Zar niste čuli za njih?

Odbacite dunjaluk kao što ga je i Allah, dž.š., odbacio i tražite Ahiret, jer je Allah rekao da je on bolji, riječima: "Navedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu.
A Allah sve može! Bogatstvo i sinovi su ukras na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će kod Gospodara tvog bolje nagrađena i ono (su) u šta se čovjek može pouzdati!" (Prijevod značenja - Kehf, 45.-46.)NAJZNAČAJNIJA DJELA OSMANA radijallahu anhu

Među najznačajnija djela halife Osmana bin Affana, radijallahu anhu, se ubrajaju:1)DALJA STABILIZACIJA ISLAMSKE DRŽAVE.

U prvim godinama Hilafeta Osman, radijallahu anhu, se posvetio dovršavanju i upotpunjavanju vojnih operacija na Istoku i Zapadu. U potpunosti je osvojena Armenija i Azerbejdžan. Uništava se Perzijsko carstvo. Bizantijske trupe su osujećene u namjerama da pod svoje okrilje povrate Egipat i Šam.

2) OSNIVANJE POMORSKIH SNAGA

Centri mornarice su bili u Egiptu i Šamu.

Zadatak je bio jasan: očuvanje obala islamske države i ispomoć u ratovima protiv nevjernika. Mornarica je prerasla u najveću pomorsku silu tog vremena, što se ogledalo u osvajanju mnogih ostrva, među njima i Kipra.

3) SAKUPLJANJE I ŠIRENJE MUSHAFA

Osnivaju se rigorozne komisije za širenje Mushafa. Uzet je primjerak koji je čuvan kod Hafse, radijallahu anhu, Poslanikove, sallallahu alejhi we selem, supruge, te je umnožen i razaslat u sve krajeve islamske države kako bi se spriječilo bilo kakvo razilaženje u Allahovoj Objavi.

O svojoj ljubavi spram Allaha I Njegova Poslanika, te njegovom ulogom u Islamu, vidimo i u njegovim, radijallahu anhu, skromnim riječima: "A zatim, pa kada je Allah poslao Svoga Poslanika sa istinom, bio sam jedan od onih koji su se (odmah) odazvali Allahu i Njegovom Poslaniku, i povjerovao sam u sve s čime je poslat, a zatim sam učinio i dvije hidžre… Drugovao sam s Poslanikom, salallahu alejhi we selem, a da mu nikada nisam bio nepokoran, niti sam ga ikada prevario…"

(Fethul-Bari:7/53/3696)

POBUNA PROTIV HALIFE

Kao što smo već spomenuli, halifa Osman, radijallahu anhu, je bio izrazito blage naravi. Mnogi historičari ovu činjenicu uzimaju kao povod za mnoge napade na halifu. Njegova blagost je bila tolika da nije skoro nikoga uskraćivao od onoga što bi zatražio.

Ovo su pratili munafici, na čelu sa Abdullahom bin Sebe'om, koji je u Egiptu otvoreno počeo izazivati revolt protiv halife muslimana. Izmišljao je njegove greške i mahane, govorio protiv njega i širio smutnju po islamskoj državi. Klica sumnje se brzo širi. Revolt jača te i mnogi iskreni vjernici dolaze u nedoumicu i podpadaju pod propagandu munafika.

Njegova mirna priroda ne odgovara na ova kretanja. Kulminacija pobune je bila kada su ustanici došli u Medinu, glavni grad islamske države, te opkolili kuću u kojoj je stanovao Osman, radijallahu anhu.

Osman, radijallahu anhu, je ubijen dok je učio Kur'an.

Osman, radijallahu anhu, je iza svoje smrti ostavio četiri časne supruge. To su bile: Naila, Remla, Ummul Benin i Fahata. Osmana, radijallahu anhu, je Allah obdario sa 14-oro djece, od kojih su neka umrla u svojoj ranoj mladosti.

Pobuna protiv halife ostavila je ogroman prostor za kasnija djelovanja munafika, i njihovo osnivanje raznih sekti, pravaca i podvala. Događaji koji su neposredno uslijedili su usko bili povezani sa ovim nemilim događajem.NEKE KARAKTERISTIKE OSMANA BIN AFFANA, radijallahu anhu

Rekao je Omer, radijallahu anhu, kada je određivao članove šure: "Ne vidim ni jednog ko je preči da odlučuje o toj stvari od sljedećih, kojima je Poslanik, sallallahu alejhi we selem, bio zadovoljan u svom životu, to su: Alija, Osman, Zubejr, Talha, Seid i Abdurrahman"

Jedna od karakteristika koja je krasila Osmana, radijallahu anhu. je i to da mu je Poslanik, sallallahu alejhi we selem, lično potvrdio da je on od stanovnika Dženneta. Naime, u mnogo hadisa se prenosi slučaj u vezi bunara Aroma, u blizini Medine, za koji je Poslanik sallallahu alejhi we selem. rekao da onaj ko ga kupi i stavi na raspolaganje muslimanima, taj je stanovnik Dženneta. Učinio je to Osman, radijallahu anhu. Druge prilike, Poslanik, sallallahu alejhi we selem, je ponovio ovu svoju poruku muslimanima kada je za vrijeme sakupljanja novaca za "siromašnu vojsku" (kako je prozvana), Osman radijallahu anhu je poklonio 300 deva i 1000 zlatnika.

Prenosi Muslim od Aiše, majke vjernika, da je rekla: "Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we selem:"Kako da se ne stidim čovjeka kojeg se stide meleci." (Sahihul-Muslim i njegov šerh: 5/168), Buhari, "Feth": 7/3695)

Bio je čovjek koji je čuvao svoju vjeru i svoju čast, te je i Poslanik, sallallahu alejhi we selem, upozorio Osmana, radijallahu anhu, da istraje u dobu fitneta i razilaženja koja će se desiti u njegovo vrijeme. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik rekao svojim ashabima:"Doći će vrijeme fitneta i razilaženja, ili razilaženja i fitneta" "Šta nam preporučuješ, o Allahov Poslaniče?" - rekoše ashabi. "Držite se Emira (vođe) i njegovih drugova", te je pokazao ka Osmanu. (Hakim u "Mustedreku" / 3/103, i Ahmed u "Musnedu" 4/105-110).

Također se bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi we selem, tražio na smrtnoj postelji da mu se dovedu neki njegovi prijatelji. Te je po Poslanikovoj, sallallahu alejhi we selem, želji doveden Osman, radijallahu anhu, te ga je on obavijestio o tome da će biti mučen i ubijen, te je on, radijallahu anhu, na dan svoje pogibije rekao: "Ovo mi je obećao Poslanik, i ja sam strpljiv na tome."

Od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: "Popeo se Poslanik, sallallahu alejhi we selm, na brdo Uhud, s njim su bili Ebu Bekr, Omer i Osman, radijallahu anhu, te se ono počelo tresti. Poslanik je rekao: “Smiri se! Na tebi su Poslanik, Siddik i dva šehida (tj. Omer i Osman)" (Feth:7/53/3699)

Pa neka Allah podari najljepšu nagradu ovome heroju Islama!

Nema komentara:

Objavi komentar