nedjelja, 24. siječnja 2016.

Koji su znaci ljubavi prema Uzvisenom Allahu dz.s.?

Šesto pitanje:Koji su znaci ljubavi prema Uzvisenom Allahu dz.s.?

Šesto pitanje:

KOJI SU ZNACI LJUBAVI ROBA PREMA UZVIŠENOM ALLAHU, DŽELLE ŠANUHU?Znaci ljubavi prema Svevišnjem su da voli sve ono što voli Allah, dželle šanuhu, i mrzi sve ono što Ga rasrduje, da ispunjava Njegova naređenja i čuva se Njegovih zabrana, da se druži sa Njegovim eviijama (dobrima), da je neprijatelj svih onih koji su Njegovi neprijatelji.

 

Zato je najčvršća karika ovoga imana - vjerovanja: voljeti u ime Allaha, dželle šanuhu, i mrziti u Njegovo ime.

1.Ovdje ukazuje prenosilac hadisa- Allah mu se smilovao - na hadis kojeg prenosi Imam Ahmed u "Musnedu" (4/286) iz hadisa EI-Berae ibn Aziba da Allah bude s njim zadovoljain    od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

"Najveći iman - vjerovanje jeste prijateljstvo u ime Allaha i neprijateljstvo u ime Allaha; ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha".

Ovaj hadis spominje Šejh Nasir ed-Din el-Albani među vjerodostojnim hadisima 2/998; a s njim navodi i dokaze koji ga jačaju (tj.ovaj hadis) i pripisuje ga Taberaniju 3/125, i EI-Begaviju u Šerh es-Sunnet" 3/429